FIZIKOS PAMOKOS
pagal atnaujintas ugdymo programas

7 klasė
1. Doplerio efektas (garsui).
2. Teleskopai. Dangaus tyrimas panaudojant observatorijas ir palydovus.

8 klasė
3. Radiacija. Foninė radiacija.
4. Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN vykdomos programos, Lietuvos mokslininkų darbai.
5. Egzoplanetų paieška. Gyvybei tinkamos egzoplanetos.

9 klasė
6. Šilumos siurbliai ir jų taikymas.

11 klasė
7. Matavimai ir skaičiavimai fizikoje.
8. Paklaidos.
9. Energijos šaltinių saugumo, ekonomiškumo, ekologiškumo aspektai, elektrinių naudingumo koeficientai.
10. Sankey diagramas energijos gamybos ir perdavimo procesams.

 

PASKAITŲ ĮRAŠAI
11-12 kl. mokiniams (2021 m.)

1. Elektrostatika ir elektrodinamika
2. Tvermės dėsniai
3. Makrosistemų fizika
4. Modernioji fizika ir astronomija
5. Matematika fizikams
6. Fizikos didaktiniai sprendimai (mokytojams)

LABORATORINIAI IR TIRIAMIEJI DARBAI

1. Omo dėsnio uždarai grandinei tyrimas (I variantas)
aprašas     matavimo rezultatai     gairės mokytojui
2. Omo dėsnio uždarai grandinei tyrimas (II variantas)
aprašas
3. Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas
.docx   .pdf
4. Stiklo lūžio rodiklio nustatymas
aprašas      matavimo rezultatai     gairės mokytojui
5. Horizontaliai mesto kūno judėjimo tyrimas
aprašas
6. Stabdymo kelio tyrimas
.docx      .pdf
7. Atomų branduolių virsmai: radioaktyviojo skilimo dėsnis
.docx   .pdf
8. Tiriamoji veikla: savitoji ledo lydymosi šiluma
.docx      vaizdo įrašas
9. Tiriamoji veikla: izoterminis procesas
.docx      vaizdo įrašas
10. Tiriamoji veikla: izobarinis procesas
.docx      vaizdo įrašas

 

SEMINARŲ MEDŽIAGA

1 Astronomija mokykloje (J. Tamulienė)
2 Fizikos pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas (R. Skorulskienė)
3 Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas (O. Vaščenkienė)

 

METODINIS LEIDINYS

https://sodas.ugdome.lt/metodiniai-dokumentai/atsisiusti/19502/e65eb095-d602-467c-971c- e1c787bb389c

Fizikos mokytojams skirtoje leidinio dalyje:

• aptariamas tyrinėjimu grindžiamas mokymasis ir jo etapai, eksperimentinės veiklos 5E modelis
ir gamtamokslinis tyrinėjimas atnaujintoje Fizikos bendrojoje programoje;
• pateikiami virtualių tiriamųjų darbų pritaikymo skirtingo pasiekimų lygio mokiniams pavyzdžiai
ir programoje aprašytų gamtamokslinio tyrinėjimo srities pasiekimų požymių pritaikymas
konkrečiai tiriamajai veiklai;
• aptariamas probleminis mokymas ir pateikiamas tiriamosios veiklos, kurios įgyvendinimą
rasite filmuotoje medžiagoje, planavimo pavyzdys;
• pateikiami veiklų planavimo pavyzdžiais iliustruoti siūlymai 30-iai procentų laisvai pasirenkamo
mokymosi turinio.

KITA MEDŽIAGA

Atominės elektrinės simuliatorius:
https://atominisvisaginas.lt/3d/index.html

Medžiaga pamokoms:
http://edukacija.atominisvisaginas.lt/tyrinejimais-gristas-ugdymas/uzduotys/